วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์

    โรงเรียนบ้านท่ามะนาว  มีความมุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ให้เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข  มีความรู้          คู่คุณธรรม  นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มุ่งประสานชุมชน  ให้ทุกคนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ

    1. จัดการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    2. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่  1-6

    3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

    4. เฝ้าระวังดูแลและส่งเสริมสุขภาพของผู้เรียน

    5. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

    6. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน


Comments