กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


                      รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


1.นายชุน   สายา                 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานกรรมการ

2.นางบุญเล็ก   จันภูถิ่น

ผู้แทนผู้ปกครอง/รองประธาน

3.นายวิเศษ   งอกพิลัย

ผู้แทน อปท./กรรมการ

4.นายขยัน   ป้องนาลา

ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ

5.นายทองหมุด   ทองเพ็ชร

ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ

6.นางมลธิชา   พงค์คำ

ผู้แทนครู/กรรมการ

7.นางสุใจ    พุทธมาตย์

ผู้แทนศิษย์เก่า/กรรมการ

8.พระครูปิยะสีลาภิรักษ์

ผู้แทนองค์กรศาสนา/กรรมการ

9.นายโยธิน    จันทร์สว่าง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา/

กรรมการและเลขานุการ


Comments