ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

              โรงเรียนบ้านท่ามะนาว  ตั้งอยู่หมู่ที่  238  หมู่ 4   ตำบลนาอ้อ  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลยรหัสไปรษณีย์  42100   โทรศัพท์                042-071153  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งเมื่อวันที่  1  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2579 โดยพระครูวิจารย์  สังฆกิจ  พร้อมด้วย    นายเกล้า  ชัชวาล            และนายดี  ธรรมรังสี  ผู้ใหญ่บ้านท่ามะนาว  ระดับการศึกษาที่เปิดสอน  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  นับรวมถึง           ปีการศึกษา 2555  เป็นเวลา  76  ปี


Comments