นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เป้าหมาย

       1. นักเรียนทุกคนจบการศึกษาในช่วงชั้นที่  2

       2. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตร  โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ   70  ของทุกสาระการเรียนรู้

       3. นักเรียนทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

       4. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพทุกคน


วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว  มีความมุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ให้เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข  มีความรู้คู่คุณธรรม  นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มุ่งประสานชุมชน  ให้ทุกคนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น


พันธกิจ

                   1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 5 - 6  ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน     ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                   2.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก        และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

                  3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

                 4.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

                   5.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

Comments