เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้

ระเบียบโรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ว่าด้วยเวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้ 
.. 2549

 

     เพื่อให้การจัดเวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้สอดคล้องกับ หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2546 ที่กำหนด
ให้สถานศึกษาจัดเวลาเรียนให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมในแต่ละชั้นปี ทั้งการจัดเวลาเรียนในสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม 
และรายวิชาที่สถานศึกษาจัดทำเพิ่มเติมรวมทั้งต้องจัดให้มีเวลาสำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกภาคเรียนตามความเหมาะสม 

จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

     ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบโรงเรียนบ้านท่ามะนาว  ว่าด้วยเวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้  ..2549”

     ข้อ  2.  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา  2549  เป็นต้นไป

     ข้อ  3.  บรรดาระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นใด  ซึ่งขัดแย้งกันกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

     ข้อ  4.  ในระเบียบนี้

                      โรงเรียน             หมายถึง  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว

                      นักเรียน             หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะนาว

                      ปีการศึกษา         หมายถึง  ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  ถึง  30  เมษายนปีต่อไป

                     เวลาเรียน             หมายถึง  เวลาปฏิบัติการเรียนการสอน

                     ตารางเรียน            หมายถึง  กำหนดการจัดการเรียนรู้


     ข้อ  5.  เวลาเรียน

เวลาเรียนช่วงที่ 1 (.1-3) และช่วงที่ 2 (.4 - 6) ให้จัดเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา  ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง/ปี และไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง     ข้อ  6.  ตารางเรียน

                 1)  ในช่วงชั้นที่  1  และช่วงชั้นที่  2  ให้จัดตารางเรียนวันละ  5  ชั่วโมง  และพักกลางวัน  1  ชั่วโมง  

                      รวมสัปดาห์หนึ่ง 25 ชั่วโมง รวมพักเที่ยง 30 ชั่วโมง

                 2)   ในช่วงชั้นที่ 3 ให้จัดตารางเรียน วันละ 6 ชั่วโมง พักกลางวัน 1 ชั่วโมง รวมสัปดาห์หนึ่ง 30 ชั่วโมง  

                      รวมพักเที่ยง 35 ชั่วโมง

                 การจัดตารางเรียนให้จัดตามโครงสร้างของหลักสูตรของสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับช่วงชั้นนั้นๆ  

และจัดให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม


     ข้อ  7.  ปีการศึกษา

               ในหนึ่งปีการศึกษาให้มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 200 วัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 100 วัน ดังนี้

               1)  ภาคเรียนที่  1  เปิดเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม ปิดเรียนวันที่ 10 ตุลาคม

               2)  ภาคเรียนที่  2  เปิดเรียนวันที่  24 ตุลาคม  ปิดเรียนวันที่ 31 มีนาคม ปีถัดไป

               3)  วันเปิด ภาคเรียนถ้าตรงกับวันหยุดราชการให้เลื่อนไปในวันทำการต่อไป


     ข้อ  8.  การหยุดเรียน  ปิดภาคเรียน

              1) ในหนึ่งสัปดาห์ให้หยุดเรียนวันเสาร์  อาทิตย์  วันหยุดราชการ  วันสำคัญของเทศกาลท้องถิ่นและการเกิด
                   ภัยธรรมชาติสุดวิสัย

              2) การเปิดภาคเรียนแบ่งเป็น  ช่วง

                 ช่วงที่  ปิดภาคเรียนภาคต้นตั้งแต่วันที่  11  ตุลาคม  ถึง  2ตุลาคม

                 ช่วงที่  ปิดภาคเรียนภาคต้นตั้งแต่วันที่  เมษายน  ถึง  15  พฤษภาคม


     ข้อ  9.  วันเวลาสอนซ่อมเสริม  ในกรณีที่จะต้องใช้เวลาในการสอนซ่อมเสริม  นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในสาระการเรียนรู้ให้ใช้เวลานอกเหนือจากระเบียบข้อที่  และข้อที่  6


     ข้อ  10.  วันเวลาการวัดประเมินผลสาระการเรียนรู้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการ

     บทเฉพาะกาล  ข้อ  11.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2549  เป็นต้นไปComments